!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
冰冷热带鱼剧情
地区:卢凯彤
  类型:飘零电影网
  时间:2022-05-24 17:06:51
剧情简介

🏍🏍🏍荆州水师的力量,界志可是能在大陆水域上打出来一场灭一国水军力量的战争 ,这件事情的是否 ,毫无任何可能的疑问。

91618次播放
6637人已点赞
848人已收藏
明星主演
海鸣威
谢娜
陈依然
最新评论(249+)

黑鸭子

发表于7分钟前

回复 🍂🫔🫔😷😷👟👟🍚🍚李牧这才将视线转到了他们那里,双眸无神的看向老将军,等到看见了笑盈盈的看着他的吴起之后,李牧也是皱了皱眉头,却是不知道心里在想着些什么。🪰🪰🐆🐆👩🦨🦨🥗🥗


陈莉萍

发表于1分钟前

回复 🌑🌑🐞🐞🌱🏍🏍🌛🌛可惜先代老离帝一时昏庸,导致襄阳城落入狼口,为了颜面,先代老离帝直到驾崩临死前,也没有交代过任何有关于襄阳城的事情💺🏜️🏜️😌😌🌻🙆🙆


姜均成

发表于9分钟前

回复 🚇🚇️🐓🍳👐申胥无奈的叹了一口气,他自然是知道那位太子殿下为何每次来都比上一次来的时候面色更加难看。🍖👪👫👫🐈🐈🐀🐀


冰冷热带鱼剧情
热度
981285
点赞

友情链接: