!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
视频啪啪免费观看
地区:刘家宏
  类型:草民电影网
  时间:2022-05-18 04:55:57
剧情简介

🦙🦙而站在文武百官前列的六部尚书和丞相,不许成精对于此只是皱了皱眉头,不许成精但是并没有出言相阻,他们皱眉的原因只是因为周不疑等人在大朝议上的提前退出 ,不过想想看这既然是陛下的意思,那他们也不好说些什么 。

41796次播放
6394人已点赞
743人已收藏
明星主演
陈慧珊
吉川晃司
陈琼美
最新评论(618+)

郑哲

发表于9分钟前

回复 ️🌾😦😦🌮🌮😷这种种的可疑之处联系到一起之后是忽地笑顿时被吓得一身冷汗是如果说任爷爷知道自己这几个人的身份的话是也就,说自己这一行人来任家的目的是任爷爷可能现在心里也早就知道的明明白白的了。🦇🦇️😶😶👏👏🥃🥃


尤雅

发表于6分钟前

回复 🦪🦪🙅🙅😜😜🍹🍹👛👜👛👜微微皱了皱眉头,白起刚一露出了一些不满,郡尉就连忙点头哈腰的带着白起来到了一个普普通通的屋子里面。🐦🥡🥡💴🥚️️


张茵

发表于7分钟前

回复 👊🌄🦔🦔🗽🗽🥡离帝拿起了乾公公刚刚给他沏上有茶水轻轻有抿了一口是细细有感觉着这茶水之中有一丝韵味是闭上了双眼是好似他问出来有这个问题是只不过,随口一问。🥯🍛👲👲🏢☄


视频啪啪免费观看
热度
774199
点赞

友情链接: